Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”:

 1. Administratorem Państwa danych jest: Logitus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Adres: ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk, e-mail: biuro@logitus.pl, tel: +48 58 710 10 10, NIP: 5842686868, KRS: 0000342884.

Wyłącznie w zakresie dotyczącym usługi telewizji współadministratorami (dalej jako: „Współadministratorzy”) Państwa danych osobowych są: (1) SGT S.A. z siedzibą i adresem w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000293307, NIP: 6312533927, REGON: 240701722, (2) Interaktywny Dom sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy (40-568), ul. Ligocka 103 budynek 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373299, NIP: 6312624423, (3) Interaktywny Dom 2 sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy (40-568), ul. Ligocka 103 budynek 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000640935, NIP: 6342875087.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Współadministratorami, Logitus Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie względem Pana/i obowiązku informacyjnego, Logitus Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za umożliwienie Panu/i wykonania przysługujących Państwu praw. Niezależnie od tego ustalenia mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów. W takim przypadku Twoje żądanie zostanie przekazane do Logitus Sp. z o.o., który zajmie się realizacją Państwa żądania.

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Logitus Sp. z o.o. jest Marta Kochańska. Bezpośredni kontakt do Inspektora: iod@logitus.pl
 2. Dane są zbierane bezpośrednio od Państwa.
 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wykonywania przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO,
  3. realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy: dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing usług własnych, weryfikację płatności i wiarygodności płatniczej, wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi), wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc. a mających związek z przedmiotem naszej działalności.
 4. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
 5. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych.
 6. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
  1. podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
  2. naszym współpracownikom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
  3. podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
  4. kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  5. organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  6. podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności (jeśli dotyczy danego przypadku),
  7. podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem (jeśli dotyczy danego przypadku),
  8. podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc. (jeśli dotyczy danego przypadku),
  9. innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
 7. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
 8. Państwa dane będą przechowywane:
  1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
  2. do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
 9. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  1. Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w jakim celu, jakie kategorie danych przetwarzamy, kto jest ich odbiorcą, w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkie dostępne informacje o ich źródle. Dla usprawnienia procesu udzielania informacji, wnioski o dostęp do danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@logitus.pl, wpisując w tytule „dostęp do danych – RODO”,
  2. Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne. Dla usprawnienia procesu udzielania informacji, wnioski o sprostowanie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@logitus.pl, wpisując w tytule „sprostowanie danych – RODO”,
  3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania. Dla usprawnienia procesu, wnioski ograniczenia przetwarzania danych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@logitus.pl, wpisując w tytule „ograniczenie przetwarzania danych – RODO”,
  4. Usunięcia przetwarzania danych („prawa do bycia zapomnianym”), w przypadku braku dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub realizacji obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Logitus Sp. z o.o. Dla usprawnienia procesu, wnioski o usunięcia danych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@logitus.pl, wpisując w tytule „usunięcie danych – RODO”,
  5. Przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania przez Państwa swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Dla usprawnienia procesu, wnioski o przeniesienie danych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@logitus.pl, wpisując w tytule „przeniesienie danych – RODO”.
 10. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
  1. Wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
  2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (m.in. art. 180a ustawy Prawo Telekomunikacyjne), albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dla usprawnienia obsługi sprzeciwu, prosimy kierować je na adres e-mail: biuro@logitus.pl, wpisując w tytule „sprzeciw– RODO”.
 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, macie Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.
 2. W związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W Polsce właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi do PUODO dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez PUODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 3. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
 4. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
 5. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@logitus.pl.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.