Połączenie spółek Logitus i Market-Software

Zarząd „Logitus” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Logitus”) informuje, iż w dniu 28 września 2021 roku zarząd Logitus oraz zarząd spółki od niej zależnej, tj. Market-Software sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Market-Software”) podpisały uzgodniony na podstawie art. 498 ksh plan połączenia, którego treść wraz z załącznikami zarząd Logitus i Market-Software udostępniają od dnia 29 września 2021 roku bezpłatnie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, zgodnie z art. 500 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm. dalej „ksh”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Market-Software na Logitus, bez podwyższenia kapitału zakładowego Logitus, bez wymiany udziałów i bez zmiany umowy spółki Logitus. Przejęcie dotyczy jednoosobowej spółki zależnej Logitus (art. 516 § 6 ksh) i będzie przeprowadzone bez sporządzania sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 ksh oraz bez badania planu połączenia przez biegłego, o czym stanowi art. 502 ksh.

 Uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Plan połączenia Logitus Sp. z o.o. i Market-Software Sp. z o.o.