Komunikat w sprawie białej listy podatników VAT

Rachunki (subrachunki) wirtualne przypisane do rachunku rozliczeniowego

Wiceminister finansów Tadeusz Kościński dnia 20 sierpnia 2019 roku w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32747, wyjaśnił, że rachunki wirtualne (indywidulane rachunki dla każdego klienta) wykorzystywane przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę, jak np. firmy telekomunikacyjne lub dostawcy mediów, nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Jednak wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie.

Minister poinformował, że w Ministerstwie Finansów trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków wirtualnych i przed końcem bieżącego roku zostaną wypracowane zasady zapewniające bezpieczeństwo dokonywania płatności na takie rachunki.

Minister zapowiedział, że problemy dotyczące rachunków wirtualnych, a także powierniczych i depozytowych będą omówione w przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach podatkowych.

 

Źródło: Gazeta Prawna z dnia 31.08.2019